Status

Esta­bli­sh­ment date: Janu­ary 1, 2003

Name: Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.

Address: 9 Mecha­ni­ków Stre­et, 44–109 Gli­wi­ce, Poland

Regi­stra­tion no. : KRS 0000150182

Ini­tial capi­tal: 62.213.000,00 PLN

Owner: Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu S.A.

REGON: 277942629

VAT no.: PL 9691317654