Supervisory Board

 

Mem­bers:

Marek Bur­da

Damian Pacz­kow­ski

Hubert Nie­wia­dom­ski

Łukasz Miko­łaj­czyk

Mariusz Goła­sie­wicz