About us

It was 01.10.1992 when Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych “ŁABĘDY” in orga­ni­za­tion ori­gi­na­ted in struc­tu­re of sta­te enter­pri­se Kom­bi­nat Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych “BUMAR-ŁABĘDY”.
01.01.1993 trans­for­med into sepa­ra­te Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych “Łabę­dy”.

01.07.1993 Kom­bi­nat Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych “BUMAR-ŁABĘDY” was trans­for­med into Part­ner­ship of Tre­asu­ry — Zakła­dy Mecha­nicz­ne “BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

01.01.2003 ZKS star­ted it’s acti­vi­ty as limi­ted lia­bi­li­ty com­pa­ny. Sin­ce this day it’s name is Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych BUMAR-ŁABĘDY sp. z o.o.

On 05.04.2013, the Com­pa­ny beca­me part of the Gro­up of Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu, and in con­nec­tion to that fact the name of the Com­pa­ny was chan­ged to Zakład Kon­struk­cji Spa­wa­nych Łabę­dy sp. z o.o.

On 29.06.2015, Fun­dusz Inwe­sty­cyj­ny Zamknię­ty Akty­wów Nie­pu­blicz­nych Spół­ek ARP repre­sen­ted by Towa­rzy­stwo Fun­du­szy Inwe­sty­cyj­nych BGK S.A. beca­me the new owner of the sha­res of our Company.